Served 5 Lakh Laddoo Prasadam for Shri Ram Janm Bhumi on Pran Pratishtha Ceremony at Ayodhya.